Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Hieronder treft u de algemene voorwaarden van Praktijk Tallina de Boer. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door of van Praktijk Tallina de Boer. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere aanbieding of offerte van toepassing. Door acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaart u tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

 1. DEFINITIES
 • Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen.
 • Een online cursus: een cursus die online te volgen is via het internet op een computer, laptop of Mac.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Praktijk Tallina de Boer een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
 1. TOEPASSELIJKHEID
 • Deze algemene voorwaarden worden altijd meegezonden met een offerte of bestelling. Door akkoord te gaan met deze offerte gaat de opdrachtgever tevens akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Praktijk Tallina de Boer opgenomen wordt.

     3. FACTURERING/BETALING

 • Voor aanvang van de (online) cursussen, programma’s en/of trajecten van Praktijk Tallina de Boer is vooruitbetaling verschuldigd.
 • Bij eventueel gespreide betaling zal de betalingstermijn voor de eerstvolgende termijn 7 dagen zijn. U ontvangt hiervoor een factuur.
 1. DUUR EN BEËINDIGING
 • Praktijk Tallina de Boer kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer deze zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Praktijk Tallina de Boer gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
 • Praktijk Tallina de Boer kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.
 • Praktijk Tallina de Boer heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 • Annulering/opzegging van een (online) cursus, programma en/of traject overeenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.
 1. LEVERING EN LEVERTIJD
 • Praktijk Tallina de Boer gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop de (online) cursus van start gaat.
 • Mocht Praktijk Tallina de Boer onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Praktijk Tallina de Boer alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Praktijk Tallina de Boer een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 • f. Verplaatsing van geplande een op een gesprekken in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Praktijk Tallina de Boer. Melding dient 24 uur vooraf te worden ingediend via e-mail.
 • g. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings-)verplichtingen van afnemer.
 • h. Om tot een optimaal resultaat te komen van de (online) cursus, programma en/of traject is het van belang, niet alleen tijd te investeren in het doornemen van het (online) instructiemateriaal en het uitvoeren van de opdrachten, maar ook door actief aanwezig te zijn ten tijde van de online training webinars, indien van toepassing.
 1. OVERMACHT
 • Praktijk Tallina de Boer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Praktijk Tallina de Boer als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 • Praktijk Tallina de Boer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van Praktijk Tallina de Boer niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.
 • In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Praktijk Tallina de Boer alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Praktijk Tallina de Boer geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Praktijk Tallina de Boer tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 1. COPYRIGHT
 • Al het door Praktijk Tallina de Boer vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Praktijk Tallina de Boer niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
 • Het eigendom van door Praktijk Tallina de Boer verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Praktijk Tallina de Boer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Praktijk Tallina de Boer hiervoor een vergoeding bedingen. In het geval dat de concepten en ontwerpen zijn ontstaan tijdens een training of cursus ligt het eigendomsrecht volledig bij de cliënt c.q. deelnemer.
 • Praktijk Tallina de Boer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 1. AANSPRAKELIJKHEID
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Praktijk Tallina de Boer slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Praktijk Tallina de Boer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Praktijk Tallina de Boer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 1. OVERIG
 • Praktijk Tallina de Boer zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Praktijk Tallina de Boer.
 • Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van (op)levering veranderen. Praktijk Tallina de Boer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 • Praktijk Tallina de Boer is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.